הסואופ אופרה של הוילדע חייעז מגרמניה שהפך לשווערצע חייעז בישראל:

אילומינתי-אקונומי (כלכלה) קוד-

.

אילומינתי

.

השיר של מיסיסיפי.

.